Algemene voorwaarden

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder

 • verkoper: de importeur, distributeur, agent, leverancier in wijn, die een verkoopovereenkomst inzake wijn en/of de daarmee verband houdende producten en/of diensten met een koper sluit;
   
 • koper: de koper, consument die een koopovereenkomst inzake wijn en/of de daarmee verband houdende producten en/of diensten met een verkoper sluit;
   
 • werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met China Trade Wine International, hierna te noemen als CTW, betreffende de verkoop, de levering en de betaling van wijn en de daarmee verband houdende producten en/of diensten.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.
 3. CTW heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of uit te breiden.
 4. Bij het bezoeken van de website en/of het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, met de logo, de namen die voorkomen op de website, evenals de merknamen van de producenten die tevens internationaal beschermd zijn. 
 5. Koper, consument of bezoeker van de website heeft notie genomen van de disclaimer en is aanvullend geldend als algemene voorwaarden.

  Prijs en betaling

 6. Prijsvermeldingen op de CTW website, bestelformulieren, folders en flyers, in nieuwsbrieven en advertenties zijn geen offerte of aanbieding. Er kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. De wijnen van CTW worden geleverd tegen de prijzen die gelden op het moment van het plaatsen en binnenkomst van de bestelling. De prijzen kunnen hoger uitvallen door een te lage Euro ten opzichte van de huidige wisselkoersen in de landen en de valuta waarmee betaald moet worden.
 7. De prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW voor particulieren en voor bedrijven en organisaties is dit altijd exclusief BTW en inclusief accijnzen. De prijzen zijn altijd exclusief bezorgkosten.
 8. Bezorgkosten en verzendkosten zijn afhankelijk van aantal flessen, gewicht, plaats en land van het te leveren.  
 9. CTW rekent bij bestellingen, verhandelingskosten, afhankelijk van het aantal dozen worden deze verhandelingskosten in rekening gebracht. 
 10. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Betaling geschied per factuur die wordt verstuurd nadat de bestelling is bevestigd, de wijn wordt geleverd zodra de betaling is binnengekomen. Indien de klant een goede bekende of vaste klant is van CTW kan van deze regel worden afgeweken en kan de wijn eerder worden geleverd.
 11. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, ontvangt de koper een herinneringsbrief of e-mail met € 5,00 euro administratiekosten. Bij een tweede overschrijding geldt een tarief van € 15,00 euro. Indien dit niet leidt tot betaling, volgt melding bij een incassobureau.

  Garantie en retour

 12. De verkoper garandeert kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken.
 13. Indien bij bestelling door de koper sprake is van losse kurk in de fles wordt deze fles geruild voor een nieuwe fles van dezelfde soort. Onder deze voorwaarde geldt dat de fles met kurk onaangetast, dus ook dop en papier en ongeopend is. Deze fles zal aantoonbaar kurk moeten bevatten en in zijn geheel teruggebracht of gezonden moeten worden. 
 14. De wijnproducten zullen mogelijke geur-, smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet door de leverancier worden uitgesloten. Het terugnemen van het geleverde is dan ook niet mogelijk.
 15. Bestellingen kunnen soms niet leverbaar zijn in verband met het niet op voorraad hebben van het geleverde. Ook kunnen sommige vintage of wijnjaren niet meer leverbaar zijn. CTW biedt hierbij een alternatief van andere wijnen uit de voorraad. Indien klant geen gebruik wenst te maken van de hierbij geboden alternatief, kan er op dit punt in overleg worden besloten dat een bestelling wordt geannuleerd.
 16. De bestelling van alle producten met betrekking tot drank en voedsel kunnen niet worden geruild en worden niet teruggenomen. Hierbij geldt geen wettelijke bedenktijd voor onze wijnproducten.

  Levering

 17. Levering kan plaatsvinden in Nederland, België, Luxemburg en delen in Duitsland. 
 18. Levering vindt plaats op het door koper opgegeven leveringsadres, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 19. CTW is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
 20. De levertijden zijn niet altijd haalbaar, daarom geeft CTW slechts een mondelinge schatting van het geleverde product. CTW is niet aansprakelijk bij overschrijding van de levertijd.
 21. Koper dient de levering direct te controleren op gewenstheid en volledigheid van het geleverde. Indien alsnog sprake is van een ongewenste of onvolledige levering dient de koper dit binnen 2 dagen na ontvangst van de wijnen kenbaar te maken aan CTW. Kapotte flessen dienen bij ontvangst per direct aan de bezorger te worden doorgegeven. Kapotte flessen worden anders niet geruild.
 22. Bestellingen die verkeerd zijn geleverd in de zin van verkeerde bestelde fleswijn kunnen worden geretourneerd, hetgeen alleen geldt voor de ongeopende flessen. De flessen kunnen op afspraak door klant worden teruggebracht naar CTW. Indien klant besluit de ongeopende flessen terug te zenden met de post of bezorger is de afzender (de koper) verantwoordelijk en aansprakelijk voor een deugdelijke verpakking en verzending. Indien bij aankomst blijkt dat de flessen zijn beschadigd, zal er geen restitutie van geld door CTW plaatsvinden. De verzendkosten van een retourzending zijn voor rekening van de afzender.
 23. Bezorging vindt plaats tot aan de deur, tenzij anders overeengekomen. Hierbij kunnen servicekosten in rekening worden gebracht indien blijkt dat de plek van bestemming extra tijd of moeite met zich mee brengt.

  Aansprakelijkheid

 24. De klant dient CTW altijd in de gelegenheid te stellen tot het herstellen van eventuele gebreken.
 25. De aansprakelijkheid van CTW is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende levering.
 26. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor CTW in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal CTW niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld of nalatigheid aan de zijde van CTW.
 27. De klant vrijwaart CTW te dezer zake tegen alle aanspraken.

  Reclame en Overeenkomsten

 28. Aanbiedingen zijn alleen geldig zolang de voorraad strekt.
 29. Aanbiedingen zijn alleen geldig tot de genoemde einddatum.
 30. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor andere bestellingen of nabestellingen.
 31. De koper wordt voordat deze een bestelling doet, gewezen op de algemene voorwaarden betreffende verkoop, de levering en de betaling en wordt tevens gewezen op de voorwaarden zoals vermeld op de website. De koper zal bij bestelling, eerst akkoord moeten gaan met de algemene voorwaarden.
 32. Een overeenkomst met CTW komt pas tot stand als CTW de bestelling heeft ontvangen, voorzien van handtekening door de koper (besteller) en de bestelling door CTW is goedgekeurd en bevestigd. CTW behoudt altijd het recht om een bestelling niet goed te keuren.
 33. Een overeenkomst met CTW en koper is pas geldig op het moment dat er een schriftelijke orderbevestiging is verzonden naar de koper. De orderbevestiging kan per brief of per mail worden verzonden.
 34. Bij de verkoop van alcoholische dranken gaat de koper akkoord dat de alcohol niet wordt verstrekt aan minderjarigen onder de leeftijd van 16 jaar en dat er geen sterke drank wordt verstrekt onder de leeftijd van 18 jaar. De feitelijke verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de koper.
 35. CTW verkoopt en verstrekt geen alchohol aan personen onder de 16 jaar en sterke drank aan personen onder de 18 jaar. Door onze wijnproducten te bestellen verklaart de koper dat hij/zij ten minste de gestelde leeftijd heeft.

  Intellectuele eigendom en auteursrechten

 36. Koper of consument is niet gerechtigd om logos, tekeningen, vormgevingen, stickers of etiketten op en van de wijnproducten te verwijderen en/of na te maken, te vermenigvuldigen of te wijzigen.
 37. Koper of consument is niet gerechtigd om de wijnfles na gebruik te hergebruiken voor andere dranken. De lege wijnfles zal in de daarvoor bestemde plaats, zoals glasbak terecht moeten komen.
 38. Koper of consument is niet gerechtigd om geleende producten of verstrekte informatie te gebruiken voor andere doeleinden verkregen bij een wijnavond of ander event.
 39. Koper of consument aanvaardt de exclusiviteit van CTW aangaande de geleverde producten en daarmee verband houdende relaties.
 40. Koper of consument is niet gerechtigd om de wijn bij aankoop, aan te bieden of te verkopen op of via het internet. De wijn mag slechts verkocht worden indien sprake is van een slijterij en of daarvoor bestemde detaillist of groothandel of een overeengekomen gespecialiseerde webwijnwinkel. 
 41. Bij overtreding van artikelen 36 t/m 40 geldt een boete van € 1.500,- (EUR) bij elke overtreding.

  Toepasselijk recht en vindbaarheid

 42. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 43. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met koper of consument. 

versie april 2012